Online bestellen

Kengzo

Restaurant | sushi bar | lounge

Online bestellen

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Lees meer

Algemene (Afhaal)voorwaarden Kengzo.nl

Tilburg geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57654409 en btw nummer NL852677108B01, hierna te noemen het ‘restaurant’.

Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen zoals vermeld op onze website door te geven.
 

1. Overeenkomst

1.1 Door het plaatsen van een bestelling op de website accepteert u het aanbod van het restaurant welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met dit restaurant. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot het desbetreffende restaurant. De contactgegevens van het restaurant vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.
1.2 In het kader van deze overeenkomst worden er door het restaurant persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Het restaurant zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.
 

2. Levering

2.1 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op de website.
2.2 Mocht door omstandigheden niet geleverd kunnen worden zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
2.3 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is afgehaald en betaald.
2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
 

3. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij afhalen betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de medewerker, u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.
 

4. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) de website en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij het restaurant. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.
 

5. Aansprakelijkheid

5.1 De totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
5.2 De aansprakelijkheid van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
 

6. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.